Gitor, tempo 115.

((\c4)4([c-\d#]p4)4)2 ([\c]/g1(=g1)3/[\c]/f#1(=g1)3 [\c]/f1(=g1)3[\c]/d#1(=g1)3 [\c]/c1=b1[=c]/c1/d1[\g]/d#1/d1[\d#]/d#1/f1[\d-\g-b=d]/g4 p4 [=d-f]/g#1(c1)3 [=c-d#]/g1(c1)3 [=c-d#]/f#1(c1)3 [=c-g]/f1(c1)3 [=g#-f-\b]/dd#/d=[\g]=b/ [=c-=d#-g]/c4p4)2 ([\d]/g#1g1f1g1 [/g#]\d1f1\d#1d1)2 ([\c]/g1f1d#1f1 [g] \g1f1d#1c1)2 (\f1g#1b1[\d]g#1 [f]b1[g#]=d1[\f]\b1[g#]=d1 [\b]=f1[\g#]=d1[\b]=f1[d]g#1 [\b]=f1[d]g#1[f]b1[d]g#1)3 p8 ( [\d-f-g#-b-=d]6/f6p2)6([\a-e]8/e8c4 =a6/c2[\a]4/e4 [ \d-b]8/f8/d4 =b8b2/d2 /c6=b2[\c]4=a4 [\a-e]8/c8[\b]4/d4 [/e]8 =c4\b4a4 [=e]8g#4f4e4 [\a-e]8/e8c4 =a6/c2[\a]4/e4 [ \d-b]8/f8/d4 =b8b2/d2 /c6=b2[\c]4=a4 [\g#-b]8/e8=e4 [\e=c]8a8 =a1e1c1\b1 [\c-e-a-=c-a]8p8p4)2 [\d]8\g6b2[\g]4=d2f2 [\d]8=g6f2[\g]4=e2=d2 [\g#]8=e6g#2[\e]4=b2/d2 [\g#-\b]8/e6d2c2=b2 [\f#-\a-\d]8/d4c4=b2a2 [\g-\d-b]8=g6=d2=e2f2 [\c-\e-g]8=e8e4 [\b-\e-g#-=e]8p8p4 [\d]8\g6b2[\g]4=d2f2 [\d]8=g6f2[\g]4=e2=d2 [\g#]8=e6g#2[\e]4=b2/d2 [\a]4/e4[\c]4/e4[\a]4/f4 [\a]4/e2d#2[\g#]4/e2f2[\g]4/e2f2 [\b]4/g#2f2[\e]4/e2d#2[\g#]4/d2=e2 [\a]8=a8 =a1e1c#1\a1 [\c#-e-a-=c#-e]8a8([\g]6=g3a1b2 [\f#]=b2a2=g2 [\d]=a2f#2e [\f#] =d4\b2 [\e]4=c3d1[\c]2=e2 [\e]4=g2e2[\g]2=c2 [\f#]4=d2f#2[\d]2=a2 [\d]2/c2[\e]2=b2[\f#]2=a2 [\g]6=g3a1b2 [\f#]=b2a2=g2 [\d]=a2f#2e [\f#] =d4\b2 [\c-e-g]4=c3e1[\c]=g2 [\a-\d-f#]4=d2f#2[\d]2=a2 [\d-f#-a]4/c2=b2[\d-f#-a]2=a2 [\d-g-b-=d]6=g6)2 ([\e]4=e3/e1/e2 [\g]4/e2=b2=g2 [\g]=e3f#1g2 [\e]=g2f#2e2 [\d]4=d3/d1[\d]2/d2 [\d-\f#]/d2/c2=b2 [\e-a]4/c#2=a2 [\e-a]2/c# [d-f#-a]=d3c1=b1a1 [\g]4=g3d1[\g]2=g2 [\d]4=f#2d2[\d]2=f#2 [\c]4=e2c2[\c]2=e [\f#-b]4 =d4d2 [\c-e4]=c3e1g2 [\a-\d-f#]4=d2f#2[\d]2=a2 [\d-f#-a]4/c2=b2[\d-f#-a]2=a2 [\d-g-b-=d]6=g6)2